За проекта

Проектът Компост Ноу-Хау продължава от 01.08 до 15.10.2020 г. и включва обучение, разработка на информационни материали, провеждане на събитие за информиране на широката общественост. Реализира се с финансовата подкрепа на Община Варна. Цел: Да се проведат серия от обучения сред младежи за процеса на разпадане на био отпадъци, способи и техники за подпомагането му и компостирането на био отпадъци с цел решаване на проблема. Основни дейности: Провеждане на серия от обучения, с които да се даде основата и по нататъшното познание за разпадането на биоотпадъците и последствията от тях. Методи за преработка на био отпадъци и способи и техники за подобрението на процеса. Финалната част на обучението ще бъде практическа под формата на изграждане на компостери на територията на град Варна.

Защо направихме този проект?

Органичните отпадъци – всички растителни, градински и хранителни остатъци, които гният, представляват близо половината от цялото количество отпадъци, което изхвърляме всеки ден. Ако вместо да компостираме органичните отпадъци ги изхвърляме в кофата, те отиват на сметището, където се смесват с най-различни видове други отпадъци, разграждат се много бавно и образуват метан – отровен газ със силен парников ефект, образуват кисели утайки, които прониквайки в почвата замърсяват и нея, и подпочвените води.

Цели на проекта

Компостът е „черното злато“ за почвата. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата. Когато той се смеси с останалата почва от градината, подобрява киселинността и развитието на растенията. Колкото подълго време почвата се обогатява с компост, толкова по-плодородна става тя. Ако поне четири години почвата се подхранва с компост, то в следващите няколко години няма да има нужда от никакви други стимуланти. Получават се вкусни зеленчуци, красиви цветя, чист двор, екологично чисти храни, отглеждани без изкуствени стимулатори, като същевременно се намалява количеството на отпадъците.